برچسب: پنج شنبه و یادی از گذشتگان

بلا ۰

پنج شنبه و یادی از عزیزان سفر کرده

پنجشنبه است..    به رسم کهن، یاد میکنیم از آنها که وقتشان و مکانشان از ما جداست..   یاد میکنیم از آنها که دلتنگشان میشویم…   یاد میکنیم از آنها که هنوز دوستشان داریم…   دلمان گرم به خاطره پدرهایی که نیستند، مادرهایی که رفته اند…   دلمان گرم به...