برچسب: عید غدیر

re195 ۰

عید غدیر خم

یا علی جز تو نباشد به زبانم سخنی ز ازل مرد خدا باعث ایمان منی شه فرزانه علی،نور علی،طور علی ای بنازم به تو آقا ، یلِ خیبر شکنی با تو شد پرچم پیغمبر فرزانه بلند تو به قران نبی تا به ابد جان و تنی همه شب عابد و...