برچسب: حسینیه روستای سنام

بلا ۱

عکس ها

عکس هایی از زمان ساخت حسینیه روستای سنام لازم به توضیح است که این عکس ها از طرف یکی از کاربران ارسال شده و مشخصاتی از عکاس در دسترس نمی باشد  . در صورت مطلع شدن از نام ایشان حتماً در سایت درج خواهد شد .  پیشاپیش از عکاس این عکس ها...