برچسب: آداب و رسوم

Untitled-1 ۰

عقاید و باورهای مردم روستای سنام

اهالی روستای سنام هم مانند بسیاری از مردم ایران زمین باورهایی دارند که از گذشته سینه به سینه نقل شده و به امروز رسیده است.گرچه شاید خیلی از این باورها درست و واقعی نباشد اما اگر هر کدام از ما در ضمیر ناخودآگاه خود به آنها بیندیشیم درمیابیم با آن که...