دسته: وضعیت تحصیلی

Untitled-1 ۰

وضعیت تحصیلی

  با نبود شرائط تحصیلی خوب از جمله دور بودن روستا  از مراکز شهرها و . .  . جوانان این روستا از تحصیل غافل نشده  و دارای بهترین مدارج علمی می باشند تا جایی که حدود ۸۶% اهالی را افراد با سواد تشکیل می دهند  که از جمله می توان...