دسته: مشکلات و کمبودها

Untitled-1 ۰

مشکلات و کمبودهای روستا

از جمله مشکلات محسوس ولی قابل حل را می توان نبود جاده آسفالته مناسب ( تنها حدود ۴ کیلومتر تا روستا) نام برد که علی رغم پیگیری های مسئولین روستا تا کنون این امر میسر نشده است .