دسته: محصولات کشاورزی

Untitled-1 ۰

محصولات کشاورزی

شرائط بیولوژیکی منطقه و زمین های حاصل خیز روستا شرائط تولید انواع محصولات کشاورزی را مهیا کرده است که از جمله مهمترین آن ها  برنج – گندم – جو – خیار – کدو –  سبزیجات و انواع میوه های درختی و وحشی می باشد  .