دسته: ضرب المثل ها

ضرب-المثل ۰

ضرب المثل های روستای سنام – بخش اول

طرف گو دوش نیه گنه زمین تپه چاله دارنه معنی:طرف دوشیدن گاو را بلد نیست می گوید زمین تپه و چاله دارد. موارد استعمال: عرضه انجام دادن کاری را ندارد بهانه گیری می کند.   دارِ سر  آغوز  دارنه صد نفر وره کتپل زندنه معنی: گردویی که بالای درخت می باشد صد...