دسته: شغل و درآمد روستا

Untitled-1 ۰

شغـل و درآمد روستائیان

  شغل سابق اکثریت مردان این روستا  کشاورزی و بعضی هم به دامداری بود  که البته با توجه به شرایط غیر مکانیزه کشاورزی و دامداری و همچنین تأثیر گسترش شهرنشینی و مهاجرت روستاییان به شهرها ، این روستا نیز بی نصیب نبوده و از حدود دو دهه قبل شاهد  مهاجرت  اهالی...