دسته: اوقات شرعی روستای سنام

اوقات ۰

اوقات شرعی مهرماه ۹۵ به افق روستای سنام

اوقات شرعی روستای سنام، مهر ماه سال ١٣٩۵ نیمه شب عشا اذان مغرب غروب آفتاب عصر اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح روز تاریخ ٢٣:٠٧ ١٨:۵٩ ١٨:١٢ ١٧:۵٣ ١۵:١۶ ١١:۴٩ ٠۵:۴۵ ٠۴:٢٠ پنج شنبه ١ ٢٣:٠٧ ١٨:۵٨ ١٨:١٠ ١٧:۵٢ ١۵:١۵ ١١:۴٩ ٠۵:۴۶ ٠۴:٢١ جمعه ٢ ٢٣:٠٧ ١٨:۵۶ ١٨:٠٩ ١٧:۵١ ١۵:١۴...

اوقات ۰

اوقات شرعی به افق روستای سنام شهریور ۹۵

اوقات شرعی روستای سنام، شهریور ماه سال ١٣٩۵ استان مازندران، شهرستان ساری، بخش چهاردانگه، دهستان چهاردانگه نیمه شب عشا اذان مغرب غروب آفتاب عصر اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح روز تاریخ ٠٠:١۴ ٢٠:۴٨ ١٩:۵٧ ١٩:٣٨ ١۶:۴٢ ١٣:٠٠ ٠۶:٢١ ٠۴:۵٠ دوشنبه ١ ٠٠:١۴ ٢٠:۴۶ ١٩:۵۶ ١٩:٣٧ ١۶:۴١ ١٢:۵٩ ٠۶:٢٢ ٠۴:۵١...

Untitled-1 ۰

اوقات شرعی روستای سنام در مردادماه ۹۵

اوقات شرعی به افق روستای سنام در مرداد ماه ۹۵     اوقات شرعی روستای سنام، مرداد ماه سال ١٣٩۵ استان مازندران، شهرستان ساری، بخش چهاردانگه، دهستان چهاردانگه نیمه شب عشا اذان مغرب غروب آفتاب عصر اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح روز تاریخ ٠٠:١٣ ٢١:٢٧ ٢٠:٣٠ ٢٠:١٠ ١۶:۵٢ ١٣:٠٣...