اوقات شرعی مهرماه ۹۵ به افق روستای سنام

اوقات شرعی روستای سنام، مهر ماه سال ١٣٩۵

نیمه شب عشا اذان مغرب غروب آفتاب عصر اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح روز تاریخ
٢٣:٠٧ ١٨:۵٩ ١٨:١٢ ١٧:۵٣ ١۵:١۶ ١١:۴٩ ٠۵:۴۵ ٠۴:٢٠ پنج شنبه ١
٢٣:٠٧ ١٨:۵٨ ١٨:١٠ ١٧:۵٢ ١۵:١۵ ١١:۴٩ ٠۵:۴۶ ٠۴:٢١ جمعه ٢
٢٣:٠٧ ١٨:۵۶ ١٨:٠٩ ١٧:۵١ ١۵:١۴ ١١:۴٩ ٠۵:۴۶ ٠۴:٢٢ شنبه ٣
٢٣:٠۶ ١٨:۵۴ ١٨:٠٧ ١٧:۴٩ ١۵:١٣ ١١:۴٨ ٠۵:۴٧ ٠۴:٢٣ یکشنبه ۴
٢٣:٠۶ ١٨:۵٣ ١٨:٠۶ ١٧:۴٨ ١۵:١٢ ١١:۴٨ ٠۵:۴٨ ٠۴:٢۴ دوشنبه ۵
٢٣:٠۶ ١٨:۵١ ١٨:٠۴ ١٧:۴۶ ١۵:١١ ١١:۴٨ ٠۵:۴٩ ٠۴:٢۵ سه شنبه ۶
٢٣:٠۶ ١٨:۵٠ ١٨:٠٣ ١٧:۴۵ ١۵:١٠ ١١:۴٧ ٠۵:۵٠ ٠۴:٢۶ چهارشنبه ٧
٢٣:٠۵ ١٨:۴٨ ١٨:٠١ ١٧:۴٣ ١۵:٠٩ ١١:۴٧ ٠۵:۵٠ ٠۴:٢٧ پنج شنبه ٨
٢٣:٠۵ ١٨:۴٧ ١٨:٠٠ ١٧:۴٢ ١۵:٠٨ ١١:۴٧ ٠۵:۵١ ٠۴:٢٧ جمعه ٩
٢٣:٠۴ ١٨:۴۵ ١٧:۵٨ ١٧:۴٠ ١۵:٠٧ ١١:۴۶ ٠۵:۵٢ ٠۴:٢٨ شنبه ١٠
٢٣:٠۴ ١٨:۴۴ ١٧:۵٧ ١٧:٣٩ ١۵:٠۶ ١١:۴۶ ٠۵:۵٣ ٠۴:٢٩ یکشنبه ١١
٢٣:٠۴ ١٨:۴٣ ١٧:۵۶ ١٧:٣٧ ١۵:٠۵ ١١:۴۶ ٠۵:۵۴ ٠۴:٣٠ دوشنبه ١٢
٢٣:٠۴ ١٨:۴١ ١٧:۵۴ ١٧:٣۶ ١۵:٠۴ ١١:۴۵ ٠۵:۵۴ ٠۴:٣١ سه شنبه ١٣
٢٣:٠٣ ١٨:۴٠ ١٧:۵٣ ١٧:٣۴ ١۵:٠٣ ١١:۴۵ ٠۵:۵۵ ٠۴:٣٢ چهارشنبه ١۴
٢٣:٠٣ ١٨:٣٨ ١٧:۵١ ١٧:٣٣ ١۵:٠٢ ١١:۴۵ ٠۵:۵۶ ٠۴:٣٢ پنج شنبه ١۵
٢٣:٠٣ ١٨:٣٧ ١٧:۵٠ ١٧:٣٢ ١۵:٠١ ١١:۴۵ ٠۵:۵٧ ٠۴:٣٣ جمعه ١۶
٢٣:٠٢ ١٨:٣۶ ١٧:۴٨ ١٧:٣٠ ١۵:٠٠ ١١:۴۴ ٠۵:۵٨ ٠۴:٣۴ شنبه ١٧
٢٣:٠٢ ١٨:٣۴ ١٧:۴٧ ١٧:٢٩ ١۴:۵٩ ١١:۴۴ ٠۵:۵٩ ٠۴:٣۵ یکشنبه ١٨
٢٣:٠٢ ١٨:٣٣ ١٧:۴۶ ١٧:٢٧ ١۴:۵٨ ١١:۴۴ ٠۶:٠٠ ٠۴:٣۶ دوشنبه ١٩
٢٣:٠١ ١٨:٣١ ١٧:۴۴ ١٧:٢۶ ١۴:۵٧ ١١:۴٣ ٠۶:٠٠ ٠۴:٣٧ سه شنبه ٢٠
٢٣:٠١ ١٨:٣٠ ١٧:۴٣ ١٧:٢۵ ١۴:۵۶ ١١:۴٣ ٠۶:٠١ ٠۴:٣٧ چهارشنبه ٢١
٢٣:٠١ ١٨:٢٩ ١٧:۴٢ ١٧:٢٣ ١۴:۵۵ ١١:۴٣ ٠۶:٠٢ ٠۴:٣٨ پنج شنبه ٢٢
٢٣:٠١ ١٨:٢٨ ١٧:۴٠ ١٧:٢٢ ١۴:۵۴ ١١:۴٣ ٠۶:٠٣ ٠۴:٣٩ جمعه ٢٣
٢٣:٠١ ١٨:٢۶ ١٧:٣٩ ١٧:٢١ ١۴:۵٣ ١١:۴٣ ٠۶:٠۴ ٠۴:۴٠ شنبه ٢۴
٢٣:٠٠ ١٨:٢۵ ١٧:٣٨ ١٧:١٩ ١۴:۵٢ ١١:۴٢ ٠۶:٠۵ ٠۴:۴١ یکشنبه ٢۵
٢٣:٠٠ ١٨:٢۴ ١٧:٣٧ ١٧:١٨ ١۴:۵١ ١١:۴٢ ٠۶:٠۶ ٠۴:۴٢ دوشنبه ٢۶
٢٣:٠٠ ١٨:٢٣ ١٧:٣۵ ١٧:١٧ ١۴:۵٠ ١١:۴٢ ٠۶:٠٧ ٠۴:۴٢ سه شنبه ٢٧
٢٣:٠٠ ١٨:٢١ ١٧:٣۴ ١٧:١۶ ١۴:۴٩ ١١:۴٢ ٠۶:٠٧ ٠۴:۴٣ چهارشنبه ٢٨
٢٢:۵٩ ١٨:٢٠ ١٧:٣٣ ١٧:١۴ ١۴:۴٨ ١١:۴٢ ٠۶:٠٨ ٠۴:۴۴ پنج شنبه ٢٩
٢٢:۵٩ ١٨:١٩ ١٧:٣٢ ١٧:١٣ ١۴:۴٧ ١١:۴١ ٠۶:٠٩ ٠۴:۴۵ جمعه ٣٠

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.