اوقات شرعی به افق روستای سنام شهریور ۹۵

اوقات شرعی روستای سنام، شهریور ماه سال ١٣٩۵
استان مازندران، شهرستان ساری، بخش چهاردانگه، دهستان چهاردانگه
نیمه شب عشا اذان مغرب غروب آفتاب عصر اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح روز تاریخ
٠٠:١۴ ٢٠:۴٨ ١٩:۵٧ ١٩:٣٨ ١۶:۴٢ ١٣:٠٠ ٠۶:٢١ ٠۴:۵٠ دوشنبه ١
٠٠:١۴ ٢٠:۴۶ ١٩:۵۶ ١٩:٣٧ ١۶:۴١ ١٢:۵٩ ٠۶:٢٢ ٠۴:۵١ سه شنبه ٢
٠٠:١۴ ٢٠:۴۵ ١٩:۵۴ ١٩:٣۵ ١۶:۴١ ١٢:۵٩ ٠۶:٢٢ ٠۴:۵٢ چهارشنبه ٣
٠٠:١۴ ٢٠:۴٣ ١٩:۵٣ ١٩:٣۴ ١۶:۴٠ ١٢:۵٩ ٠۶:٢٣ ٠۴:۵۴ پنج شنبه ۴
٠٠:١۴ ٢٠:۴١ ١٩:۵١ ١٩:٣٣ ١۶:٣٩ ١٢:۵٩ ٠۶:٢۴ ٠۴:۵۵ جمعه ۵
٠٠:١۴ ٢٠:۴٠ ١٩:۵٠ ١٩:٣١ ١۶:٣٩ ١٢:۵٨ ٠۶:٢۵ ٠۴:۵۶ شنبه ۶
٠٠:١۴ ٢٠:٣٨ ١٩:۴٩ ١٩:٣٠ ١۶:٣٨ ١٢:۵٨ ٠۶:٢۶ ٠۴:۵٧ یکشنبه ٧
٠٠:١۴ ٢٠:٣٧ ١٩:۴٧ ١٩:٢٩ ١۶:٣٧ ١٢:۵٨ ٠۶:٢۶ ٠۴:۵٨ دوشنبه ٨
٠٠:١٣ ٢٠:٣۵ ١٩:۴۶ ١٩:٢٧ ١۶:٣۶ ١٢:۵٧ ٠۶:٢٧ ٠۴:۵٩ سه شنبه ٩
٠٠:١٣ ٢٠:٣۴ ١٩:۴۴ ١٩:٢۶ ١۶:٣۶ ١٢:۵٧ ٠۶:٢٨ ٠۵:٠٠ چهارشنبه ١٠
٠٠:١٣ ٢٠:٣٢ ١٩:۴٣ ١٩:٢۴ ١۶:٣۵ ١٢:۵٧ ٠۶:٢٩ ٠۵:٠١ پنج شنبه ١١
٠٠:١٣ ٢٠:٣١ ١٩:۴١ ١٩:٢٣ ١۶:٣۴ ١٢:۵۶ ٠۶:٢٩ ٠۵:٠٢ جمعه ١٢
٠٠:١٢ ٢٠:٢٩ ١٩:۴٠ ١٩:٢١ ١۶:٣٣ ١٢:۵۶ ٠۶:٣٠ ٠۵:٠٣ شنبه ١٣
٠٠:١٢ ٢٠:٢٧ ١٩:٣٩ ١٩:٢٠ ١۶:٣٣ ١٢:۵۶ ٠۶:٣١ ٠۵:٠۴ یکشنبه ١۴
٠٠:١٢ ٢٠:٢۶ ١٩:٣٧ ١٩:١٩ ١۶:٣٢ ١٢:۵۵ ٠۶:٣٢ ٠۵:٠۵ دوشنبه ١۵
٠٠:١٢ ٢٠:٢۴ ١٩:٣۶ ١٩:١٧ ١۶:٣١ ١٢:۵۵ ٠۶:٣٢ ٠۵:٠۶ سه شنبه ١۶
٠٠:١٢ ٢٠:٢٣ ١٩:٣۴ ١٩:١۶ ١۶:٣٠ ١٢:۵۵ ٠۶:٣٣ ٠۵:٠٧ چهارشنبه ١٧
٠٠:١١ ٢٠:٢١ ١٩:٣٣ ١٩:١۴ ١۶:٢٩ ١٢:۵۴ ٠۶:٣۴ ٠۵:٠٨ پنج شنبه ١٨
٠٠:١١ ٢٠:١٩ ١٩:٣١ ١٩:١٣ ١۶:٢٨ ١٢:۵۴ ٠۶:٣۵ ٠۵:٠٩ جمعه ١٩
٠٠:١١ ٢٠:١٨ ١٩:٣٠ ١٩:١١ ١۶:٢٨ ١٢:۵۴ ٠۶:٣۶ ٠۵:١٠ شنبه ٢٠
٠٠:١٠ ٢٠:١۶ ١٩:٢٨ ١٩:١٠ ١۶:٢٧ ١٢:۵٣ ٠۶:٣۶ ٠۵:١١ یکشنبه ٢١
٠٠:١٠ ٢٠:١۵ ١٩:٢٧ ١٩:٠٨ ١۶:٢۶ ١٢:۵٣ ٠۶:٣٧ ٠۵:١١ دوشنبه ٢٢
٠٠:١٠ ٢٠:١٣ ١٩:٢۵ ١٩:٠٧ ١۶:٢۵ ١٢:۵٣ ٠۶:٣٨ ٠۵:١٢ سه شنبه ٢٣
٠٠:٠٩ ٢٠:١٢ ١٩:٢۴ ١٩:٠۵ ١۶:٢۴ ١٢:۵٢ ٠۶:٣٩ ٠۵:١٣ چهارشنبه ٢۴
٠٠:٠٩ ٢٠:١٠ ١٩:٢٢ ١٩:٠۴ ١۶:٢٣ ١٢:۵٢ ٠۶:٣٩ ٠۵:١۴ پنج شنبه ٢۵
٠٠:٠٩ ٢٠:٠٨ ١٩:٢١ ١٩:٠٢ ١۶:٢٢ ١٢:۵٢ ٠۶:۴٠ ٠۵:١۵ جمعه ٢۶
٠٠:٠٩ ٢٠:٠٧ ١٩:١٩ ١٩:٠١ ١۶:٢١ ١٢:۵١ ٠۶:۴١ ٠۵:١۶ شنبه ٢٧
٠٠:٠٨ ٢٠:٠۵ ١٩:١٨ ١٨:۵٩ ١۶:٢٠ ١٢:۵١ ٠۶:۴٢ ٠۵:١٧ یکشنبه ٢٨
٠٠:٠٨ ٢٠:٠۴ ١٩:١۶ ١٨:۵٨ ١۶:١٩ ١٢:۵١ ٠۶:۴٣ ٠۵:١٨ دوشنبه ٢٩
٠٠:٠٨ ٢٠:٠٢ ١٩:١۵ ١٨:۵۶ ١۶:١٨ ١٢:۵٠ ٠۶:۴٣ ٠۵:١٩ سه شنبه ٣٠
٠٠:٠٧ ٢٠:٠١ ١٩:١٣ ١٨:۵۵ ١۶:١٧ ١٢:۵٠ ٠۶:۴۴ ٠۵:٢٠ چهارشنبه ٣١

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.