ضرب المثل های روستای سنام – بخش اول

طرف گو دوش نیه گنه زمین تپه چاله دارنه
معنی:طرف دوشیدن گاو را بلد نیست می گوید زمین تپه و چاله دارد.
موارد استعمال: عرضه انجام دادن کاری را ندارد بهانه گیری می کند.

 

دارِ سر  آغوز  دارنه صد نفر وره کتپل زندنه
معنی: گردویی که بالای درخت می باشد صد ها نفر برای چیدنش چوب پرت می کنند
موارد استعمال: پشت سر دختر جهت خواستگاری او حرف های بسیاری می زنند.

 

اِتا دست جا چند تا مگر هندوانه گیرنّه
معنی: با یک دست مگر می توان چند هندوانه برداشت.
موارد استعمال: یک نفر مگر می تواند چند مسئولیت را قبول کند یا مسئولیت چند کار را در یک زمان قبول کردن.

 

اِتّا گوش در و اِتا گوش دروازه
معنی: یک گوشش مانند در ، گوش دیگرش مانند دروازه
موارد استعمال: حرف شنوی نکردن

 

بامشی دست گوشت جا نرسنه گنه بو دنه.
معنی: گربه دستش به گوشت نمی رسد می گوید بو می دهد.
موارد استعمال: عرضه انجام کاری را نداشتن.

 

آدم دل خش بوئه خنه کلی پشت بوئه

معنی:  دل آدم خوش باشد خانه آدم پشت لانه مرغ‌دانی باشد

موارد استعمال : اگر آدم دل خوشی داشته باشد زندگی در جاهای کوچک و فقیرانه نیز قابل تحمل است

 

آدم بی مارو خاخر تونّه دَوّه بی همسایه نتونده

معنی:  انسان بدون خواهر و مادر می‌تواند زندگی کند اما بدون داشتن همسایه خوب زندگی مشکل است

 

 اِتا دَرزِن خادِرِه بزن ، گِوال دوج دیگران رِه

معنی:     یک سوزن به خود بزن یک جوال دوز به دیگران

موارد استعمال : یک تلنگر به خود زدن در موقع نظر دادن و یا انجام کار برای دیگری

 

اسب پیغوم  پِشتی او نَخارنِه

معنی:     با پیام فرستادن برای اسب، اسب آب نمی‌خورد

موارد استعمال : اگه با کسی کار داری خودت برو و از طریق پیغام کارت راه نمی افتد .

 

 

منتظر  ضرب المثل های مورد استفاده در روستای سنام  در بخش های بعدی باشید . برای تکمیل بخش ضرب المثل ها ما را یاری فرمایید .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.