اوقات شرعی روستای سنام در مردادماه ۹۵

اوقات شرعی به افق روستای سنام در مرداد ماه ۹۵

 

 

اوقات شرعی روستای سنام، مرداد ماه سال ١٣٩۵

استان مازندران، شهرستان ساری، بخش چهاردانگه، دهستان چهاردانگه

نیمه شب عشا اذان مغرب غروب آفتاب عصر اذان ظهر طلوع آفتاب اذان صبح روز تاریخ
٠٠:١٣ ٢١:٢٧ ٢٠:٣٠ ٢٠:١٠ ١۶:۵٢ ١٣:٠٣ ٠۵:۵۶ ٠۴:١۵ جمعه ١
٠٠:١٣ ٢١:٢۶ ٢٠:٣٠ ٢٠:٠٩ ١۶:۵٢ ١٣:٠٣ ٠۵:۵٧ ٠۴:١۶ شنبه ٢
٠٠:١٣ ٢١:٢۵ ٢٠:٢٩ ٢٠:٠٨ ١۶:۵٢ ١٣:٠٣ ٠۵:۵٨ ٠۴:١٧ یکشنبه ٣
٠٠:١۴ ٢١:٢۴ ٢٠:٢٨ ٢٠:٠٨ ١۶:۵٢ ١٣:٠٣ ٠۵:۵٩ ٠۴:١٨ دوشنبه ۴
٠٠:١۴ ٢١:٢٣ ٢٠:٢٧ ٢٠:٠٧ ١۶:۵٢ ١٣:٠٣ ٠۵:۵٩ ٠۴:٢٠ سه شنبه ۵
٠٠:١۴ ٢١:٢٢ ٢٠:٢۶ ٢٠:٠۶ ١۶:۵٢ ١٣:٠٣ ٠۶:٠٠ ٠۴:٢١ چهارشنبه ۶
٠٠:١۴ ٢١:٢١ ٢٠:٢۵ ٢٠:٠۵ ١۶:۵١ ١٣:٠٣ ٠۶:٠١ ٠۴:٢٢ پنج شنبه ٧
٠٠:١۴ ٢١:٢٠ ٢٠:٢۵ ٢٠:٠۴ ١۶:۵١ ١٣:٠٣ ٠۶:٠٢ ٠۴:٢٣ جمعه ٨
٠٠:١۴ ٢١:١٩ ٢٠:٢۴ ٢٠:٠۴ ١۶:۵١ ١٣:٠٣ ٠۶:٠٣ ٠۴:٢۴ شنبه ٩
٠٠:١۴ ٢١:١٧ ٢٠:٢٣ ٢٠:٠٣ ١۶:۵١ ١٣:٠٣ ٠۶:٠٣ ٠۴:٢۵ یکشنبه ١٠
٠٠:١۵ ٢١:١۶ ٢٠:٢٢ ٢٠:٠٢ ١۶:۵١ ١٣:٠٣ ٠۶:٠۴ ٠۴:٢۶ دوشنبه ١١
٠٠:١۵ ٢١:١۵ ٢٠:٢١ ٢٠:٠١ ١۶:۵٠ ١٣:٠٣ ٠۶:٠۵ ٠۴:٢٨ سه شنبه ١٢
٠٠:١۵ ٢١:١۴ ٢٠:٢٠ ٢٠:٠٠ ١۶:۵٠ ١٣:٠٣ ٠۶:٠۶ ٠۴:٢٩ چهارشنبه ١٣
٠٠:١۵ ٢١:١٣ ٢٠:١٩ ١٩:۵٩ ١۶:۵٠ ١٣:٠٣ ٠۶:٠۶ ٠۴:٣٠ پنج شنبه ١۴
٠٠:١۵ ٢١:١١ ٢٠:١٨ ١٩:۵٨ ١۶:۵٠ ١٣:٠٣ ٠۶:٠٧ ٠۴:٣١ جمعه ١۵
٠٠:١۵ ٢١:١٠ ٢٠:١٧ ١٩:۵٧ ١۶:۴٩ ١٣:٠٣ ٠۶:٠٨ ٠۴:٣٢ شنبه ١۶
٠٠:١۵ ٢١:٠٩ ٢٠:١۵ ١٩:۵۶ ١۶:۴٩ ١٣:٠٣ ٠۶:٠٩ ٠۴:٣٣ یکشنبه ١٧
٠٠:١۵ ٢١:٠٨ ٢٠:١۴ ١٩:۵۵ ١۶:۴٩ ١٣:٠٢ ٠۶:١٠ ٠۴:٣۵ دوشنبه ١٨
٠٠:١۵ ٢١:٠۶ ٢٠:١٣ ١٩:۵۴ ١۶:۴٨ ١٣:٠٢ ٠۶:١٠ ٠۴:٣۶ سه شنبه ١٩
٠٠:١۵ ٢١:٠۵ ٢٠:١٢ ١٩:۵٣ ١۶:۴٨ ١٣:٠٢ ٠۶:١١ ٠۴:٣٧ چهارشنبه ٢٠
٠٠:١۵ ٢١:٠٣ ٢٠:١١ ١٩:۵١ ١۶:۴٧ ١٣:٠٢ ٠۶:١٢ ٠۴:٣٨ پنج شنبه ٢١
٠٠:١۵ ٢١:٠٢ ٢٠:١٠ ١٩:۵٠ ١۶:۴٧ ١٣:٠٢ ٠۶:١٣ ٠۴:٣٩ جمعه ٢٢
٠٠:١۵ ٢١:٠١ ٢٠:٠٨ ١٩:۴٩ ١۶:۴٧ ١٣:٠٢ ٠۶:١۴ ٠۴:۴٠ شنبه ٢٣
٠٠:١۵ ٢٠:۵٩ ٢٠:٠٧ ١٩:۴٨ ١۶:۴۶ ١٣:٠١ ٠۶:١۴ ٠۴:۴١ یکشنبه ٢۴
٠٠:١۵ ٢٠:۵٨ ٢٠:٠۶ ١٩:۴٧ ١۶:۴۶ ١٣:٠١ ٠۶:١۵ ٠۴:۴٣ دوشنبه ٢۵
٠٠:١۵ ٢٠:۵۶ ٢٠:٠۵ ١٩:۴۶ ١۶:۴۵ ١٣:٠١ ٠۶:١۶ ٠۴:۴۴ سه شنبه ٢۶
٠٠:١۵ ٢٠:۵۵ ٢٠:٠٣ ١٩:۴۴ ١۶:۴۵ ١٣:٠١ ٠۶:١٧ ٠۴:۴۵ چهارشنبه ٢٧
٠٠:١۵ ٢٠:۵۴ ٢٠:٠٢ ١٩:۴٣ ١۶:۴۴ ١٣:٠١ ٠۶:١٨ ٠۴:۴۶ پنج شنبه ٢٨
٠٠:١۵ ٢٠:۵٢ ٢٠:٠١ ١٩:۴٢ ١۶:۴۴ ١٣:٠٠ ٠۶:١٨ ٠۴:۴٧ جمعه ٢٩
٠٠:١۵ ٢٠:۵١ ٢٠:٠٠ ١٩:۴١ ١۶:۴٣ ١٣:٠٠ ٠۶:١٩ ٠۴:۴٨ شنبه ٣٠
٠٠:١۴ ٢٠:۴٩ ١٩:۵٨ ١٩:٣٩ ١۶:۴٢ ١٣:٠٠ ٠۶:٢٠ ٠۴:۴٩ یکشنبه ٣١

فایل عکس اوقات شرعی

oghat

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.