فراموشی رمز

<div class=”wppb_holder” id=”wppb-recover-password”>

<form enctype=”multipart/form-data” method=”post” id=”wppb-recover-password” class=”wppb-user-forms” action=”http://hamyarwp.com/%d9%be%d9%86%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87/?submitted=yes”>
<p>لطفا نام کاربری یا ایمیل خود را وارد کنید.<br>از طریق ایمیل لینکی به منظور ثبت کلمه عبور جدید دریافت خواهید کرد.</p><ul>
<li class=”wppb-form-field wppb-username-email”>
<label for=”username_email”>نام کاربری یا ایمیل</label>
<input class=”text-input” name=”username_email” type=”text” id=”username_email” value=””>
</li><!– .username_email –></ul> <p class=”form-submit”>
<input name=”recover_password” type=”submit” id=”wppb-recover-password-button” class=”submit button” value=”دریافت کلمه عبور جدید”>
<input name=”action” type=”hidden” id=”action” value=”recover_password”>
</p>
<input type=”hidden” id=”password_recovery_nonce_field” name=”password_recovery_nonce_field” value=”85b86e9b3e”><input type=”hidden” name=”_wp_http_referer” value=”/%d9%be%d9%86%d9%84-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%af%d9%87/”> </form>
</div>